مکتب همایونی ضرب و طرب طهران

Téhéran Imperial School of Zarb & Tarab

ضرب هم برای موسیقی و هم برای ریاضی استفاده قرار میگیرد، ضرب از ریشه ض’ ر’ ب’ به معنی ضربه زدن میباشد و به گونه های مختلف بالا این عبارت مورد استفاده قرار میگیرد

پس از کلی تفکر و تفحص در مورد این قواید ادبی به این نتیجه رسیدم که این الفاظ در حقیقت ریتم موسیقی دارند و بزودی آنها را با ضرب اجرا خواهم کرد و برای کلمه طرب و ط’ ر’ ب’ هم وضع بر همین منوال است
My Son, Arman Sharif (3 years old) Playing Tempo (Darabuka) for the first time!

Finally picked up a Tempo (Darabuka) after 20 years! Sounds Great!
Love You All, Stay Tuned for More Great News Soon!
ریتم قدیمی کاباره

به یاد استاد حسین همدانیان، روحش شاد و یادش گرامیI have purchased this old Qajar era Zarb, it is over 80 years old and sounds fantastic! It is entirely carved by hand and has the right sound and dimensions... I hope to put some recordings of it here soon, stay tuned for more info on this later...

A solo I recorded up north near the Caspian sea, due to the humidity the skin on the drum is a bit looser than normal but I thought I would share it nevertheless...

20 Pieces for Zarb
بیست قطعه برای ضرب17 Pieces for Zarb
هفده قطعه برای ضرببرگرفته و بر اساس قطعه معروف گفتگوی چپ و راست استاد عزیزم آقای بهمن رجبی

شیرزاد شریف - برگرفته و بر اساس بازی تخته نرد

A percussive duet with Shirzad Sharif & Mary Ellen Donald live in Berkeley, CA

قطعه ای برگرفته از موسیقی رنگی دوران قاجار و گذشت زمان در طول تاریخ

In celebration of the 1395 Persian New Year, Shirzad made this video, depicting new years (Norooz) preperation in Tehran, Iran.A music video by Shirzad Sharif
...تدوین و برگرفته از تاريخ ايران در دوران قاجار

Working on an upcoming concept all percussive album... titled the "Dance of Rhythms"... مقدمات آلبوم جدیدم چیده شده و آماده استشیرزاد شریف و دوستان - ضربی خوانی به شیوه طهران قدیم