(جهاد روزانه) وظایف شاهزادگی و نظم و انظباط روزانه

ROYAL DUTIES, DISCIPLINE & DAILY ROUTINE (DAILY STRUGGLE \ JIHAD)
انشاالله بتوانیم هر روزمان را با نظم و انظباط زیر شروع کنیم و وظیفه الهی خودمان
را که خدمت به مخلوقات هست را به نحو احسن انجام بدهیم

شروع روز با (بسم الرحمن الرحیم)

START DAY WITH SAYING BISMILLAH-RAHMAN-RAHIM


• Take Care of Hygiene
(رسیدگی به بهداشت روزانه و تراشیدن ریش)

• Start Day with Recitation of Different Chapters of the Holy Quran
(شروع روز با تلاوت سوره های مختلف قرآن کریم)

• Play National Anthem
(پخش سرود ملی شاهنشاهی وطن من)

• Reflect on Teachings of Holy Quran and Take Notes
(درک مفاهیم قرآنی)

• Start Working
(شروع به کار)

• Pay Attention to Call to Prayer in Order to be Reminded of Doing Good Deeds
(توجه به اذان و یادآوری های روزانه 5 بار حی الی خیر العمل - بشتابید به سوی کار خوب)

• Eat Lunch (See All Those Things) and Then Continue Working
(ناهار میل نمودن با تفکر اسلامی و درک عظمت خلقت)

• Finish Work at 6pm
(اتمام کار در ساعت 6)

• Rest
(استراحت)

• Work-Out
(ورزش و تندرستی - شمشیربازی)

• Play With Arman
(بازی با پسرم آرمان)

• Spend Time with Shahla and Tend to Her Needs (Chores)
انجام وظایف روزانه و کمک به همسرم شهلا

• Eat Dinner
(شام میل نمودن با تفکر اسلامی و درک عظمت خلقت)

• Sleep
(خواب)

Insha'Allah we will be able to reach the level of PERFECT HUMAN (انسان کامل \ Insan-e-Kamel) based on the teachings of the Holy Prophet and the Noble Quran (Surah Insan Below)