والاحضرت همایونی
سلطان میرزا شیرزاد خان شریف

(خانواده هنری سلسله قاجار و پهلوی)نوازنده سازهای دایره زنگی، ضرب و طنبور بغدادی رقص بَلَدی ایران و مصرSULTAN MIRZA
SHIRZAD KHAN SHARIF

HIS IMPERIAL HIGHNESS


Qajar & Pahlavi Dynasty Artistic Raqs Baladi Family


Persian-Egyptian Raqs Baladi Tambourine, Zarb & Lutist Musician & Artist