به لطف پروردگار منان

This is By the Grace of God!


Home Sweet Home


Recitation of Surah al-Hujurat for Blessing of The Private Apartment (سورة الحجرات)

فضل خدای را که تواند شمار کرد؟
یا کیست آنکه شکر یکی از هزار کرد؟
آن صانع قدیم که بر فرش کائنات
چندین هزار صورت الوان نگار کرد
ترکیب آسمان و طلوع ستارگان
از بهر عبرت نظر هوشیار کرد
بحر آفرید و بر و درختان و آدمی
خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد
الوان نعمتی که نشاید سپاس گفت
اسباب راحتی که نشاید شمار کرد
آثار رحمتی که جهان سر به سر گرفت
احمال منتی که فلک زیر بار کرد
از چوب خشک میوه و در نی شکر نهاد
وز قطره دانه‌ای درر شاهوار کرد
مسمار کوهسار به نطع زمین بدوخت
تا فرش خاک بر سر آب استوار کرد
اجزای خاک مرده، به تأثیر آفتاب
بستان میوه و چمن و لاله‌زار کرد
این آب داد بیخ درختان تشنه را
شاخ برهنه پیرهن نوبهار کرد
چندین هزار منظر زیبا بیافرید
تا کیست کو نظر ز سر اعتبار کرد
توحیدگوی او نه بنی آدمند و بس
هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد
شکر کدام فضل به جای آورد کسی؟
حیران بماند هر که درین افتکار کرد
گویی کدام؟ روح که در کالبد دمید
یا عقل ارجمند که با روح یار کرد
لالست در دهان بلاغت زبان وصف
از غایت کرم که نهان و آشکار کرد
سر چیست تا به طاعت او بر زمین نهند؟
جان در رهش دریغ نباشد نثار کرد
بخشنده‌ای که سابقهٔ فضل و رحمتش
ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد
پرهیزگار باش که دادار آسمان
فردوس جای مردم پرهیزگار کرد
نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
هر کو عمل نکرد و عنایت امید داشت
دانه نکاشت ابله و دخل انتظار کرد
دنیا که جسر آخرتش خواند مصطفی
جای نشست نیست بباید گذار کرد
دارالقرار خانهٔ جاوید آدمیست
این جای رفتنست و نشاید قرار کرد
چند استخوان که هاون دوران روزگار
خردش چنان بکوفت که خاکش غبار کرد
ظالم بمرد و قاعدهٔ زشت از او بماند
عادل برفت و نام نکو یادگار کرد
عیسی به عزلت از همه عالم کناره جست
محبوبش آرزوی دل اندر کنار کرد
قارون ز دین برآمد و دنیا برو نماند
بازی رکیک بود که موشی شکار کرد
ما اعتماد بر کرم مستعان کنیم
کان تکیه باد بود که بر مستعار کرد
بعد از خدای هرچه پرستند هیچ نیست
بی‌دولت آنکه بر همه هیچ اختیار کرد
وین گوی دولتست که بیرون نمی‌برد
الا کسی که در ازلش بخت یار کرد
بیچاره آدمی چه تواند به سعی و رنج
چون هرچه بودنیست قضا کردگار کرد
او پادشاه و بنده و نیک و بد آفرید
بدبخت و نیک بخت و گرامی و خوار کرد
سعدی به هر نفس که برآورد چون سحر
چون صبح در بسیط زمین انتشار کرد
هر بنده‌ای که خاتم دولت به نام اوست
در گوش دل نصیحت او گوشوار کرد
بالا گرفت و دولت والا امید داشت
هر شاعری که مدح ملوک دیار کرد
شاید که التماس کند خلعت مزید
سعدی که شکر نعمت پروردگار کرد
In a city called "Pardis" which means Paradise!
My Current Estate and Home Which I Own Alhamdulillah!!

Insha'Allah we will be able to reach the blessed gates of Heaven ("Jannat") and reserve a place & blessed Home in Heaven ("Jannat") with the good work done in this blessed Home here on earth ("Dunya"), Beautiful Inside and Outside ("Zahir" & "Batin") in both Worlds ("Dunya" & "Akharah"), Ameen Ya Rabal Alameen!


Your Kingdom Come, Your Will Be Done, On Earth As It Is In Heaven. -Matthew 6:10

Iranian architecture or Persian architecture (Persian: معمارى ایرانی, Memāri e Irāni) is the architecture of Iran and parts of the Iranian sphere of influence. Traditionally, the guiding formative motif of Iranian architecture has been its cosmic symbolism "by which man is brought into communication and participation with the powers of heaven". This theme has not only given unity and continuity to the architecture of Persia, but has been a primary source of its emotional character as well.

According to American historian and archaeologist Arthur Pope, the supreme Iranian art, in the proper meaning of the word, has always been its architecture. The supremacy of architecture applies to both pre-Islamic and post-Islamic periods.

From the time of the Achaemenid Empire, the idea of an earthly paradise spread through Persian literature, the word "Pardis" or "Paradise" means walled garden. As the word expresses, such gardens would have been enclosed. The garden's purpose was, and is, to provide a place for protected relaxation in a variety of manners: spiritual, and leisurely (such as meetings with friends), essentially a paradise on earth.

One of the basic themes of the miniature is the “transfigured landscape”, symbolizing both the earthly paradise and the heavenly land, which while being hidden from the eyes of fallen humanity, remains existent in the world of spiritual light that is manifest to God’s saints. It is an unshadowed landscape, in which each object is made of exceedingly precious substance and where every tree and flower is unique of its kind.

Persian architecture and estates usually incorporate elements of walled gardens, fountains, and pools, symmetry, extensive use of arches, the usage of iwans (balconies), domes, columns, calligraphy and vivid colors to harness the light.

A Persian garden which is a landscape garden, designed individually and created intentionally as a space embedded in the aesthetic and spiritual context of its past and contemporary cultural, political, and social environment. Hallmarks of these formal gardens are a geometric layout following geometric and visual principles, implemented to nature by water channels and basins which divide the enclosed space into clearly defined quarters, a principle that has become known as Chahar Bagh (four gardens), waterworks with channels, basins, fountains and cascades, pavilions, prominent central axes with a vista, and a plantation with a variety of carefully chosen trees, herbs. and flowers.

The old-Iranian word for such gardens "pari-daizi' expresses the notion of an earthly paradise that is inherent to them. As such, they are a metaphor for the divine order and the unification and protection of the ones who do good. Their counterparts on earth fulfill a similar function. These principles are brought to perfection in the gardens of the emperor as the "good gardener".

The proposed estate would incorporate all elements of the above and is inspired by the following designs and concepts. It would include a walled garden, courtyard, tennis court, pool, front pond, fountains, water canals (qanat), tiled garden walls, rose garden, benches, waiting room, office, courtyard, basement (with indoor pool and hot tub), vault, living room, dining room, bedrooms, bathrooms, outside kitchen, housekeeping cooridors, khanaqah, sword fighting pavilion, gym, observatory & parking.


انشاالله
God Willing