The Golden Dragon - اژدهای طلایییا اسدالله الغالب

پادشاه چون اژدها ببیند چون اژدها گردد

A King When Seeing a Dragon Becomes Like Oneاژدها سمبلی خاقانی میباشد و تنها مختص و نماد شخصی امپراطور است

تا مدتهای مدید عوام حق استفاده از آن را نداشته اند و استفاده نابجا و ناحق از آن جرمش اعدام تمامی خاندان مجرم بوده است

اژدها از قدیمیترین درفش های ایران و از مشهورترین موجودات افسانه‌ای در میان ملل مختلف محسوب می‌شود، اژدهای ایرانی بر صورت بال دارد و کاملا با اژدهای دیگر اقوام متمایز است

در تعریف رایج حیوانی بسیار تنومند با ریختی خزنده‌مانند است که در برخی داستان‌ها و افسانه‌ها توانایی‌هایی مانند پروازکردن یا پرتاب آتش را دارد. در فرهنگ غرب اژدها اغلب به صورت یک دیو درنده‌خو و بدذات توصیف می‌شود که نماد پلیدی است و قصد آسیب رساندن به آدمیان را دارد. برخلاف فرهنگ غرب در فرهنگ کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا اژدها حیوانی مقدس است که خرد و دانش فراانسانی دارد و از قدرت‌های ویژه‌ای برخوردار است

اژدها جانوری است که در کهن‌ترین سنن نماد ویرانگری و نیز آب و آبادانی بوده‌است. روزگاری دراز اساطیر شناسان می‌پنداشتند که اژدها نمایشگر شر و انگیزه پیشرفت بشر است و سرگذشت بشر سراسر کوششی است برای رهایی از قدرت درهم شکننده اژدها

رابطه میان اصل و آغاز جهان و اژدها در کیهان‌شناسی بابلیان آشکار است. در این کیهان‌شناسی، تیامات یا اژدهایی که نماد ظلمت آغازین است غالباً به صورت ماری خشمگین شده و مردوک یا قهرمان خورشیدی بر آن چیره می‌شود. بدینگونه جهان روشن پدرسالاری جهان آغازین مادرشاهی را تسخیر می‌کند

اژدها تنها موجود اسطوره‌ای است که در فرهنگ تمام ملل جایگاهی داشته‌است. عرب‌ها، چین، ژاپن، ایران، مصر، یونان، روم، شمال اروپا در کتب تاریخی از این موجود یاد شده‌است

از آن جا که نگارگران دورهٔ اسلامی، برای ترسیم جانوران خیالی، از طرح‌های سنتی یکسانی استفاده می‌کرده‌اند و به ندرت، آن جاندار را به خلاف آنچه که گذشتگان کشیده بودند، می‌کشیدند، تصویر اژدها در نگارگری‌های دورهٔ اسلامی، تصویر واحدی است

«ﻳﻜﻲ ﺍﺯﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺯ ﺍﮊﺩه ها ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ.ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺁﻥ ﻫﺮﻛﺲ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻱ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﺩﺭﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻓﻊ ﺣﻤﻼﺕ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺍﺯﺳﻮﻱ ﺩﺷﻤﻦ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩﺑﺮﺍﻱ ﺩﻓﻊ ﺷّﺮ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺯﺧﻢ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲشده است

عملکردهای ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺯﺧﻢ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﻕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺣﺴﻮﺩ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﻲ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ (ﺳﻮﺭﺓ ٦٨؛ ٥١-٣). ﭼﺸﻢ ﺷﻮﺭ ﻧﻤﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺯﺧﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﻓﻊ ﭼﺸﻢ ﺷﻮﺭ ﻭﻧﻈﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺷﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﺍﮊﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﻲ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻥ ﻋﺼﺎﻱﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻪ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ: ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﺓ ﻃﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﺔ٢٠ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﻲﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: «ﻗﺎﻝَ ﺃﻟﻘِﻬﺎ ﻳﻤﻮﺳﻲ، ﻓَﺄَﻟﻘﻬﺎ ﻓَﺈﺫﺍ ﻫﻲ ﺣَ ﻴﻪٌ ﺗَﺴﻌﻲ»(ﺍﻱ ﻣﻮﺳﻲ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯ، ﭘﺲ ﺁﻥ ﮔﺎﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ، ﻭ ﻧﺎﮔﺎﻩ (ﻣﺎﺭﻱ) ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲ ﺧﺰﻳﺪ). ﺩﺭ ﺁﻳﺔ ١٠ ﺳﻮﺭﺓ ﻧﻤﻞﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ: «ﻭ ﺃﻟﻖ ﻋﺼﺎﮎَ ﻓﻠﻤّﺎ ﺭﺍَﺀَﻫﺎ ﺗﻬﻴﺰُ ﮐَﺎَﻧّﻬﺎ ﺟﺂﻥﱞ (ﻭ ﻋﺼﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺑﻴﻔﮑﻦ ﭘﺲ ﭼﻮﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺎﺭﻱ ﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺟﻨﺒﺪ).ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﺓ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﺁﻳﺔ ٣٢ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ: «ﻓﺎﻟﻘﻲ ﻋﺼﺎﻩُ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻲ ﺛﻌﺒﺎﻥ ﻣﺒﻴﻦ» (ﭘﺲ ﻋﺼﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﻔﮑﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎﻩ ﺍﮊﺩﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺷﺪ). ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺍﮊﺩﻫﺎﺑﺎ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ «ﺣﻴﻪ»، «ﺛﻌﺒﺎﻥ» ﻭ «ﺟﺎﻥ» ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﺍﺣﻤﺪ ﻃﻮﺳﻲ ﺩﺭ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﺍﻳﻦﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: «ﭘﺲ ﻣﺎﺭ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺁﻳﺪ ﺟﻮﺍﻥ ﺗﺮ ﺷﻮﺩ ﺍﻭﻝ ﺣﻴﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﺟﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺩﺭﺟﻪ ﺛﻌﺒﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ»(ﻃﻮﺳﻲ، ٦١٢: ١٣٤٥). ﺍﮊﺩﻫﺎ ﺷﺪﻥ ﻋﺼﺎﻱ ﺣﻀﺮﺕﻣﻮﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻳﻨﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﻫﻨﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻗﺼﺺ ﺍﻻﻧﺒﻴﺎﻱ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭﻱ (ﺗﺼﻮﻳﺮ١).ﺍﮊﺩﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﻳﺰﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻭﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﻲ ﺍﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﻤﺎﺩﮔﺮﺍﻳﻲ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻭﺟﻬﻲ ﺍﺳﺖ: ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﻲ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻧﻤﺎﺩ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﻳﺰﺩﻱ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻭﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺎﻥ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﻱ ﺩﺭﻧﺪﻩ ﺧﻮ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺗﻴﺮﻩ ﻭ ﺩﻫﺎﻧﻲ ﺑﺎﺯ ﮐﻪ ﺁﺗﺸﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﭼﻬﺮﻩ ﺧﺸﻤﻨﺎﮎ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺳﻲ ﺁﻣﺪﻩ، ﺍﻳﻦﻧﮕﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﺍﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ. ﺩﻫﺎﻥ ١ﺍﮊﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﻻ ﺣﮑﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﺔ ﺍﻳﻦ ﺟﺪﺍﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﻟﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ، ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﻭ ﺣﺘﻤﻲ ﺍﺳﺖ.

ﺍﮊﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲ (ﻉ) ﻭ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ: «ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﺤﺮﺍﻱ ﺳﻮﺯﺍﻥِ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ، ﺯﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﺍﺯﺑﻮﺗﺔ ﺧﺎﺭ ﻣﻐﻴﻼﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﻱ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﺍﺳﺪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻮﺩﮐﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﻗﻨﺪﺍﻕ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﻟﺒﻨﺪﺵ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻲ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺴﺮﺵ ﺑﺮﮔﺸﺖﺑﺎ ﺻﺤﻨﺔ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰﻱ ﺭ ﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺭﺟﺎ ﺧﺸﮑﺶ ﺯﺩ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﻓﺮﻳﺎﺩﻱ ﮐﺸﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺣﻴﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ «ﻣﻮﻟﻮﺩ ﮐﻌﺒﻪ» ﺭﺍ ﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﻗﻨﺪﺍﻕ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻳﺶ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﻇﺮﺍﻓﺖ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ، ﺳﺘﺒﺮﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﻫﻢ ﻫﻮﻳﺪﺍ ﺑﻮﺩ - ﺩﺍﺭﺩ ﮔﻠﻮﻱ ﺍﮊﺩﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺸﺖ ﻣﻲ ﻓﺸﺎﺭﺩ. ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻱ ﻣﺴﺤﻮﺭ ِﻟﺒﺨﻨﺪِ ﻧﺠﻴﺒﺎﻧﻪ ﺩﻟﺒﻨﺪﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﻧﻤﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣّﺎ ﺑﺎﻳﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺸﺖ ﻋﻠﻲ ﻣﭽﺎﻟﻪﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺧﻴﺎﻟﺶ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺷﺪ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻧﻔﺲ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﮐﺸﻴﺪ ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﭘﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ: ﺃَﻧْﺖَﺣﻴﺪﺭﺓٌ، ﺣﻴﺪﺭﻩ / ﭘﺴﺮﻡ ﺗﻮ ﺑﭽﻪ ﺷﻴﺮﻱ ﺑﭽّﻪ ﺷﻴﺮ» (ﺍﺑﻦ ﺷﻬﺮﺁﺷﻮﺏ، ٢٨٨ – ٢٨٧ :١٣٧٩:٢). ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲ ﺑﺎ ﺍﮊﺩﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ «ﺣﻲ» ﻣﻲ ﺟﻨﮕﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﺗﻮﺩﺓ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻭﻱ ﺭﺍ «ﺣﻴﺪﺭ» ﻳﻌﻨﻲ «ﺩﺭﻧﺪﺓ ﺣﻲ» ﻧﺎﻣﻴﺪﻩﺍﻧﺪ (ﮐﻮﺛﺮﻱ، ١٤-١٣٩٠:١٣).

ﻫﻤﻴﻦﺭﻭﺍﻳﺖ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﺓ ﺗﻔﮑﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﺠﺴﻢﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺍﺛﺮﻱ ﻫﻨﺮﻱ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﺧﻮﺩﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﺪ. ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺍﺯﺗﺼﻮﻳﺮ٢. ﭘﻴﻜﺎﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲ(ﻉ) ﺑﺎ ﺍﮊﺩﻫﺎ، ﺧﺎﻭﺭﺍﻥ ﻧﺎﻣﻪ، ﺍﺛﺮ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺗﻴﻤﻮﺭﻱ ، ﻣﺄﺧﺬ: ﺑﻴﺮﺟﻨﺪﻱ، ٩٨:١٣٨١١. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻧﺒﺮﺩﭘ ﻬﻠﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﮊﺩﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ ﭘﺲ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻬﻠﻮﺍﻥﺑﺮ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ.

تقارن در هرجای این نیایشگاه به چشم می‌خورد. دانشمندان و اندیشمندان ایران‌شناس بر این پندارند که غارهای معبد اژدها، یکی بزرگتر در جنوب و دو تا قرینه در شرق و غرب، نخست نیایشگاه آیین مهرپرستان، میترائیسم، بوده و کاربرد آن را حتی در دوران پس از اسلام هم نگه داشته بوده‌است. مار در آیین مهر و اژدها در فرهنگ ایرانی، نقشی بنیادین و اثرگذار دارند. اژدها با جهت‌گیری خود به درون نیایشگاه، گویی خوش آمدگوی تازه واردان است

The Dragon is also a symbol of power, strength, and good luck for people who are worthy of it. It is a symbol of Imperial might, strength and power. Commoners were not allowed to use this symbol and it was further stipulated that for commoners, "it is forbidden to wear any cloth with patterns of dragons". Improper use of claw number or colors was considered treason, punishable by execution of the offender's entire clan.

Gold dragons were the strongest and most majestic of the metallic dragons, and were considered the apex of the draconic race. Graceful and wise, they were relentless and dedicated foes of evil, injustice, and foul play. While respected for their fairness and knowledge, they were also grim and reserved, and usually avoided casual contact with other dragons.

It was common for gold dragons to appoint themselves with quests to promote good. Those that earned a gold dragon's fury found a relentless enemy who would not rest until the utter and complete subjugation of the evildoers. Either by slaying or by bringing villains to justice, a gold dragon's only acceptable outcome was complete victory over evil.

When looking for a lair, gold dragons usually sought secluded and remote locations. They had a preference for idyllic or picturesque locations, such as rivers or the bottom of lakes, cave complexes, ancient ruins, deep gorges, high plateaus, or mist-covered islands. They also had a preference for rolling hills, open plains, and in some rare cases even within humanoid communities which they have chosen to protect. They were very private creatures, mostly keeping to themselves and their families and rarely fraternizing with other dragons.

Older gold dragons were capable of shapeshifting into humanoid or beast forms. They usually spent most of the time in this form, even within their lairs. When traveling, it was common for a gold dragon to assume a particularly non-threatening form in order to put adventurers at ease, as well as to observe local communities and to catch up on gossip and news of the outside world. In many cases, the dragon would use its disguise to provide help, company and comfort to those in need, or to set up traps for evildoers by using itself as bait.

Strong believers in the greater good and in the rule of order, gold dragons were sometimes viewed as arrogant and dismissive. They tended to avoid philosophical or ethical discussions with beings they deemed inferior, although they enjoyed arguing in favor of law. Due to their vast superiority with respect to the average humanoid, they often had difficulty in understanding the everyday troubles and needs of communities and in some rare instances might even end up becoming tyrants

Gold dragons preferred to parlay before a fight, using their intimidating presence and insight to determine if fighting was necessary, to find advantages, and to buy time to cast preparatory spells. If fighting became necessary, they made heavy use of fire-based spells such as delayed blast fireball and fire shield, as well as deterrent spells such as cloudkill, globe of invulnerability, maze, sleep, slow, and stinking cloud.

A common tactic for gold dragons in a fight was to use their breath weapons as means to scatter and weaken their foes. They possessed two such breath weapons: a powerful fire breath and a cone of weakening gas.

Gold dragons did not have strong preferences about their lairs, but they tended to choose lairs made of stone, such as caves and castles, and recruited other loyal creatures as guards.

The lair of a gold dragon possessed some residual magic. While in its lair, a gold dragon had a limited capability to glimpse into the future and to banish invaders into a dream plane of the dragon's own creation. The region around the lair also experienced some magical effects, such as banks of opalescent mists that haunted evil creatures and warned good creatures of danger. The dragon also was capable of establishing a telepathic contact with sleeping creatures within 6 miles (9.7 kilometers) of its lair. Within 1 mile (1.6 kilometers) of the lair, gems and pearls shone and emitted a faint light.

Gold dragons enjoyed treasure that showed artisanship, such as paintings, sculptures, calligraphy and porcelain. They had a great fascination for magic items and loved to add them to their hoards. It was common for them to magically ward their hoards so that it was impossible for an item to be removed without the dragon's knowledge.

Gold dragons were known to reside in the Serpent Hills, the Earthfast Mountains, the Vast, the Graypeak Mountains, Loudwater, the Orsraun Mountains and Turmish.

When choosing a mate, gold dragons could spend years debating philosophy and ethics and questing together as part of their courtship. Prospective mates then sought approval from the King of Justice. Some gold dragons mated for life through a rite known as the Oath of Concord, while others only mated for a short time. They could be monogamous or hold several mates at the same time.

Gold dragons raised their young with exceptional care. A gold dragon wyrmling did not have whiskers, but they developed quickly. It was also common for gold dragon parents to send their young to the care of foster parents. This could serve a variety of reasons, such as freeing the parents for a quest, or just broadening their horizons.

Wyrmling, very young, young, juvenile, and young adult gold dragons tended to be solitary or lived in a clutch of 2 to 5 dragons; adults, mature adults, older dragons, wyrms or great wyrms would live solitarily, in a pair, or a family consisting of a couple of adults and several offspring.

Gold dragons were the only species of dragon to have their own written language. However, they could only write in human form, since their dragon claws were not practical for holding writing equipment. These dragons even kept records of historic events. The content of these records was mostly useless to human historians however, as they described dragon events like dragon births, trials and deaths, rather than events that affected the non-dragon world.

One should RIDE THE DRAGON and go all out, to venture into the unknown, to wing it, to face ones fears and reach the ecstatic limits of sanity symbolised by an Opium Dream achieved by inhaling the Smokey Vapor of Opium or other opiates and exhaling the Smoke like a Dragon.

Dragon Ladies are usually a stereotype of certain East Asian and occasionally South Asian and or Southeast Asian women known to be Strong, Deceitful, Domineering, Mysterious, and often Very Sexually Alluring.

These Sexually Alluring Women Should be Hunted and then Ridden & Flown into Sexual Ecstasy Heights Through The Heavens!


May We Ride The Heavenly Golden Dragon With Supreme Harmony for Ten Thousand Years!


In various East Asian languages, the phrase "Ten Thousand Years" is used to wish long life, and is typically translated as "Long Live" in English. The phrase originated in Ancient China as an expression used to wish long life to the Emperor.

Khagan or Qaghan (Old Turkic: 𐰴𐰍𐰣‎, romanized: Kaɣan, Mongolian: Xаан or ᠬᠠᠭᠠᠨ, romanized: Khaan, Ottoman Turkish: خواقين‎, romanized: Ḫākan, or خوان Ḫān, Turkish: Kağan, Uighur: قاغان, romanized: Qaghan) is a title of imperial rank in the Turkic, Mongolic and some other languages, equal to the status of emperor and someone who rules a khaganate (empire). It may also be translated as "Khan of Khans", equivalent to King of Kings.

The common western rendering as Great Khan (or Grand Khan), notably in the case of the Mongol Empire, is a translation of Yekhe Khagan, Commander of the Faithful and Successor of the Prophet of the Lord of the Universe; next followed a series of specifically "regional" titles, starting with Protector of the Holy Cities of Mecca, Medina and Jerusalem.)

The female equivalent is Khatun, i.e. Bibi Khatun. Bibi means Miss in Urdu and is frequently used as a respectful title for women when added to the given name. In Hindi beevee (बीवी), usually spelt bivi, means 'wife'. Bibi, like Begum, is used as a surname by some British Indian and Bangladeshi women.

"Khagan-e-Azam" is the second title of Safavid and Qajar Shahs (kings) of Iran. For example, Agha Muhammad Khan Qajar, Fath Ali Shah and other Qajar shahs used this title. The nickname of Shah Ismail and other Safavid shahs is Kagan-i Suleyman-Shan (Khagan with the glory of Solomon).Fath-Ali Shah is reported to have had more than 1,000 spouses. He was survived by fifty-seven sons and forty-six daughters, along with 296 grandsons and 292 granddaughters."It is believed that Fath-Ali Shah had the largest number of children ever born to a man. Like a pious Mohammedan, he had only four wives, but his harem generally contained from 800 to 1,000 ladies. By these he had 130 sons and 150 daughters, and it is believed that at the time of his death his descendants numbered five thousand souls. The three grandsons who merit notice were the sons of Hussein Ali, the governor of Fars, who aspired to the throne. The princes, Riza Kuli Mirza, Nejeff Kuli Mirza, and Timour Mirza, were at Shiraz when their father attempted to seize the throne. They were able to make their escape from the city."Fath-Ali Shah Qajar also ordered the creation of much royal regalia, including coronations chairs; the "Takht-e Khurshīd" or Sun Throne; the "Takht-e Nāderi" or Naderi Throne, both of which are adorned with dragons and have which also been used by later kings; and the "Tāj-e Kiyāni" or Kiani Crown, a modification of the crown of the same name created by his uncle Agha Mohammad Khan. The latter, like most of his regalia, was studded with a large number of pearls and gems.

The Russian people also employed the title of Kagan (or Qaghan) and as such were known as the ("خاقان روس") and the Chinese\Mongols also employed this title and were known as the ("خاقان چین") as reported by various Persian geographers, historians and poets. Other titles include: Saheb-e-Khaghan, Khaghan-e-Khaghan, Khaghan-e-Khaghenat.

There are many more Imperial & Royal Systems that exist in Iran such as:

The Khosravani System, The Shahpoori System, The Dastgahi System, The Keyhani System, The Keivani Systen, The Aryamehri System, The Shah-e-Jahani System, The Jahangiri System, The Shahanshahi System, The Homayouni System, The Padeshahi System, The Shahi System, The Darbari System, The Afshari System, The Sahebgharani System, The Soltani System, The Kharazmi System, The Saltanati System, The Ilkhani System, The Vilayat System, The Amiri System, The Imamzadehi System, The Emperatori System, The Royal System, The Naderi System, etc.


همان است کز گوهر اژدهاست
و گر چند بر تازیان پادشاست

درفشی دگر اژدها پیکرش
پدید آمد و شیر زرین سرش

درفشی چو آن دلاور پدر
که کس را نبودی ز رستم گذر